Stone ground Flour

# Name Quantity Price
1 Einkorn Wholegrain Flour Order Details 1000 grams 5.90 BGN
2 Wholegrain Flour Rye Order Details 1000 grams 3.00 BGN
3 Wheat - Unbleached White Flour Order Details 1000 grams 4.20 BGN
4 Buckwheat wholegrain flour Order Details 1 pcs 7.20 BGN
5 Chickpea Wholegrain Flour Order Details 1 pcs 6.00 BGN
6 Spelt Wholegrain flour Order Details 1 pcs 5.20 BGN